သမိုင်းကြောင်း

သမိုင်းကြောင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်အဆောက်အဦကို ၁၉၁၈ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆောက်အဦ သက်တမ်း (၁၀၁) နှစ်ခန့်ရှိပါသည်။ ယခင်က ပဲခူးတိုင်းတရားရုံးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မတ်လမှစ၍ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်အဖြစ် ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။