စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်ရက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ မျှဝေပါ
1 ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ယစ်မျိုးခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၀၈/၁၀/၂၀၁၈ Download
2 ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ ၀၉/၀၅/၂၀၁၈ Download
3 ၂၀၁၈-ခုနှစ် ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ ၃၀/၀၃/၂၀၁၈ Download
4 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ ၁၉/၁၂/၂၀၁၇ Download
5 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ ၂၅/၀၄/၂၀၁၇ Download
6 ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ၂၇/၁၂/၂၀၁၆ Download
7 ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၇/၁၀/၂၀၁၆ Download
8 ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၆/၀၁/၂၀၁၆ Download
9 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ ၂၅/၀၁/၂၀၁၆ Download
10 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ ၂၂/၁၂/၂၀၁၅ Download