တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၁၃-၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၁၇-၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 (၆-၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၁၀-၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 (၃၀-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၃-၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 (၂၃-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၂၇-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 (၁၆-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၂၀-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 (၉-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၁၃-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
7 (၂-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၆-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
8 (၂-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၆-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 (၂၆-၁၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
10 (၁၉-၁၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၃-၁၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း