တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၁၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၁၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 (၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၁၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 (၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 (၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 (၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၁၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 (၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
7 (၂၅-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၉-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
8 (၁၈-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၂-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 (၁၁-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၁၅-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
10 (၄-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၈-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း