တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၁၇-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၁-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 (၁၁-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၄-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 (၃-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၇-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 (၂၆-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 (၁၉-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၃-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 (၁၂-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၆-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
7 (၅-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၉-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
8 (၂၉-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 (၂၂-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၆-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
10 (၈-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၂-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း