စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၂၀-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
2 (၁၈-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
3 (၁၇-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
4 (၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
5 (၁၁-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
6 (၄-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
7 (၂၉-၄-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
8 (၃၁-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
9 (၂၄-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
10 (၂၃-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း