စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၃၁-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုစာရင်း
2 (၂၇-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုစာရင်း
3 (၂၀-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
4 (၁၃-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုစာရင်း
5 (၃၀-၁၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
6 (၂၉-၁၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
7 (၂၃-၁၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
8 (၉-၁၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
9 (၃၀-၁၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
10 (၂၅-၁၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်အမှုစာရင်း ထပ်တိုး (၁) ရွက်ပါ စုစုပေါင်း(၃)ရွက်