စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၂၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ အမိန့်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
2 (၁၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
3 (၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
4 (၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
5 (၂၂-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
6 (၁၄-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
7 (၁၂-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့ အမိန့်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
8 (၁-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုစာရင်း
9 (၃၀-၉-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုစာရင်း
10 (၁၆-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း