ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၁၇-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၁-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 (၁၁-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၄-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 (၃-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၇-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 (၂၆-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 (၁၉-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၃-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 (၁၂-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၆-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
7 (၅-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၉-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
8 (၂၉-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 (၂၂-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၆-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
10 (ပြင်ဆင်ချက်)(၁-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၅-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း မရှိပါကြောင်း၊ File အား ‌ေခါင်းစဉ်မှား၍ ဖော်ပြမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။