ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၃၀-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၃-၆-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 (၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၀-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 (၂-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၆-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 (၁၈-၄-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၂-၄-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 (၂၁-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၅-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 (၇-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၁-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
7 (၁၄-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၈-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
8 (၃၁-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၄-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 (၂၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
10 (၃၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း