ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၃၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
2 (၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၁၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
3 (၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
4 (၂၅-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၉-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
5 (၁၁-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၁၅-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
6 (၂၇-၉-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၁-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
7 ၂၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၄-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
8 (၂၆-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၃၀-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း
9 (၂၀-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်း