စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
11 (၁၂-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့ အမိန့်ချမည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
12 (၁-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုစာရင်း
13 (၃၀-၉-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုစာရင်း
14 (၁၆-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်မှုများစာရင်း
15 (၃၀-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ အမိန့်ချမည့် အမှုများစာရင်း